Z prac Rady Gminy Teresin

0
18

18 września 2020 r. w sali widowiskowo-kinowej „Dworca TO.Kultura” odbyła się kolejna, XXIX sesja Rady Gminy Teresin. 

Podczas piątkowych obrad radni określili średnie ceny jednostek paliwa w gminie Teresin na rok szkolny 2020-2021. Podjęcie uchwały w tej sprawie wynika z przepisów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowóz i opiekę realizują rodzice. Zgodnie z art.39 a ustawy z 16 grudnia 2016 r. ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148), który wszedł w życie 3 grudnia 2019 r., zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, w którym jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie. Zgodnie z art. 39 a ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

– Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021, przyjęto średnie ceny paliw: oleju napędowego (4,41 zł/litr), benzyny (bezołowiowej 95 – 4,51zł/litr; 98 – 5,04 zł/litr) i gazu LPG (2,03 zł/litr) na podstawie danych z punktów sprzedaży paliw na terenie gminy Teresin w ostatnich trzech miesiącach – wyjaśnił podczas sesji pełnomocnik wójta ds. oświaty Bogusław Bęzel.

Radni pozytywnie odnieśli się do wniosku o zwiększenie liczby etatów w Posterunku Policji w Teresinie. Porozumienie, które wójt gminy Teresin zawarł z Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu, reguluje kwestię utrzymania dwóch dodatkowych etatów w teresińskim posterunku.

– Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest dla naszego samorządu ważną kwestią. Dlatego też, korzystając z ustawowych możliwości, zdecydowaliśmy się pokryć koszty dodatkowych etatów dzielnicowych od 1 stycznia 2021 roku do 30 grudnia 2025 roku. Jestem przekonany, że zmiany organizacyjne, które będzie można wprowadzić po zwiększeniu obsady posterunku, pozwolą na częstsze patrole na terenie gminy. Policjanci będą częściej widoczni w terenie, co mam nadzieję w znaczny sposób przełoży się na bezpieczeństwo naszych mieszkańców – informuje wójt Marek Olechowski.

Ze względu na pandemię Covid-19, uchylona została uchwała Rady Gminy Teresin w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Przewodniczący Rady Gminy Teresin Bogdan Linard poinformował, że projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031, wraz ze zmianami budżetu gminy, omawiano w poszczególnych komisjach. Radni otrzymali na piśmie autopoprawkę do zmian w budżecie, która stanowi załącznik do protokołu. Wniósł o przyjęcie uchwał. Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwał przedstawiła skarbnik Agnieszka Rosa.

Dochody (zmniejszenia):

 • 141.672,00 zł z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 380814W w miejscowości Kawęczyn”. Zmniejszenie wynika z otrzymania dofinansowania w niższej kwocie w związku z rozstrzygnięciem przetargu na niższą wartość niż pierwotnie zakładano. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2020,
 • 600.000,00 zł. wpływów z podatku od nieruchomości,
 • 119.000,00 zł. wpływów z podatku rolnego,
 • 250.000,00 zł wpływów z podatku od środków transportowych,
 • 35.000,00 zł wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 • 15.000,00 zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • 6.000,00 zł wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

Powyższe zmniejszenia podyktowane są koniecznością urealnienia planu.

Dochody (zwiększenia):

 • 7.580,00 zł dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dot. zadań pozostałych, na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego dot. konserwacji ksiąg stanu cywilnego,
 • 54.076,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zwiększenie na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 837-16-95-437 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Teresin,
 • 25.900,00 zł dotacja na podstawie uchwały podjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 8 września 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego miastom/gminom na doposażenie jednostek OSP, dotyczy pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Szymanów,
 • 56.877,82 zł dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.,
 • 2.246.707,00 zł na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • 66.036,72 zł dotacja z Mazowieckiego Urzędu z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Wydatki:

Zwiększenia w zadaniu inwestycyjnym:

 • 48.500,00 zł – budowa sieci wodociągowej w dz. nr. ew. 124/15 obręb Paprotnia,
 • 86.000,00 zł – wykonanie chodnika na ulicy Kaskiej na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Chrobrego /FS os. Granice- 42.223 zł/,

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

 • 15.000,00 zł – projekt sieci wodociągowej w dz. nr ew. 15 obręb geodezyjny Topołowa /teren gminny,
 • 10.800,00 zł – budowa sieci wodociągowej w ul. Rajskiej w miejscowości Granice /teren gminny/,
 • 18.000,00 zł – budowa przyłącza wodociągowego w działce nr ew. 9 obręb geodezyjny Lisice /teren gminny/,
 • 65.000,00 zł – utwardzenie nawierzchni ul. Miłej w miejscowości Paprotnia /teren gminny/,
 • 87.000,00 zł – wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego drogi gminnej dz. nr ew. 97/2 obręb geodezyjny Granice,
 • 86.500,00 zł – odtworzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 255/8 obręb geodezyjny Paprotnia; dz. nr ew.172, 164/25 obręb geodezyjny Granice,
 • 43.000,00 zł – przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 33/3 obręb geodezyjny Izbiska.

Zmniejszenia w zadaniach inwestycyjnych:

 • 202.380,00 zł – przebudowa drogi gminnej nr 380814W w miejscowości Kawęczyn,
 • 319.200,00 zł- przebudowa drogi gminnej nr 380820W w miejscowości Maurycew.

Ponadto zwiększony zostaje:

 • o kwotę 500.000,00 zł – plan wydatków w Szkole Podstawowej w Teresinie,
 • o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków na opłaty związane z utrzymaniem zwierząt oddanych do schroniska oraz opiekę weterynaryjną zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin”,
 • o kwotę 117.224,00 zł – wydatki na zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne).

Zmniejszony zostaje plan wydatków:

 • w dotacjach celowych dla organizacji pozarządowych 22.000 zł – brak ofert na ogłaszane konkursy w zadaniach: Działania na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworowąDziałania na rzecz seniorów oraz Otwarty konkurs szachowy,
 • dotacja dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 16.500,00 zł – rezygnacja z przyjazdu dzieci z Litwy na wypoczynek do Polski.

W plan wydatków wprowadzane są także dotacje na:

 • zakup mundurów dla OSP Szymanów,
 • zakup tabletów dla szkół w ramach programu „Zdalna szkoła”,
 • konserwację ksiąg w USC.

Zmiany zachodzą także w funduszach sołeckich sołectw: Elżbietów, Seroki Parcela oraz Nowe Paski. Zmiany dokonywane są także na wniosek dyrektorów szkół.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

.