Z prac Rady Gminy Teresin

0
22

W środę 28 października w sali widowiskowo-kinowej „Dworca TO.Kultura” odbyła się kolejna, XXX sesja Rady Gminy Teresin. Sesję zorganizowano w pełnym reżimie sanitarnym, stąd też osoby, których obecność nie była konieczna, a były zainteresowane sesją, mogły śledzić jej przebieg w sieci.

W porządku obrad, poza otwarciem i przyjęciem protokołów, przewidziane zostało podjęcie kilku uchwał. Radni zdecydowali o nabyciu przez gminę Teresin niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Maszny. Następnie podjęto uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (treść uchwały).

Radni udzielili też zgody wójtowi gminy Teresin na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Baranów, gminą Wiskitki a gminą Teresin. Dotyczy ona zabezpieczenia stron porozumienia w związku z planowaną przez Rząd budową Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z komponentami towarzyszącymi. Na mocy porozumienia, jego strony mają zobowiązać się m.in. do wzajemnej konsultacji propozycji przedstawionych samorządom przez podmioty zaangażowane w realizację inwestycji CPK, jak również do ponoszenia, w równych częściach, kosztów opinii, ekspertyz w sprawach dotyczących wspólnych interesów stron porozumienia w związku z inwestycją. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

Na sesji dokonano przesunięć finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Teresin na lata 2020-2031 oraz podjęto uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Teresin na rok 2020. Zmiany te wynikają z otrzymanych dotacji i innych, wprowadzonych do budżetu gminnego dopłat.

Zmiany w WPF:

 • Zmniejszenie o kwotę 267.700,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”, w tym zmniejszenie o kwotę 204.600,00 zł dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych Województwa Mazowieckiego, zmniejszenie o kwotę 63.100,00 zł środków stanowiących wkład własny Gminy Teresin w ramach projektu. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020.
 • Zmniejszenie o kwotę 224.300,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II”, w tym zmniejszenie o kwotę 102.650,00 zł dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych Województwa Mazowieckiego, zmniejszenie o kwotę 121.650,00 zł środków stanowiących wkład własny Gminy Teresin w ramach projektu. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2020.
 • Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2021
  pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 380814W Kawęczyn, Mikołajew Gmina Teresin na łączną kwotę 1.057.424,45 zł. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych

Zmiany w budżecie gminy:

Dochody

Zwiększenia:

 • 80.000,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych.
 • 70.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.
 • 2.945,00 zł dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
 • 38,00 zł dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie

Wydatki:

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

 • pn.: „Projekt sieci wodociągowej w dz. nr ew. 57 obręb geodezyjny Topołowa /teren gminny/” na kwotę 15.000,00 zł,
 • pn.: „Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego drogi gminnej dz. nr ew. 158 obręb geodezyjny Szymanów” na kwotę 120.000,00 zł,
 • pn.: „Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski dz. nr ew. 14 obręb geodezyjny Paprotnia” na kwotę 105.400,00 zł,
 • pn.: „Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 380803W w miejscowości Pawłowice” na kwotę 126.000,00 zł,
 • pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 380814W Kawęczyn, Mikołajew Gmina Teresin” na kwotę 2.000,00 zł – zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2021.

Zwiększenie w istniejącym zadaniu inwestycyjnym:

 • pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni” o kwotę 160.000,00 zł,
 • pn.: „Poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Kwiatowej w Teresinie” o kwotę 76.000,00 zł.

Zmniejszenie w zadaniach inwestycyjnych:

 • pn.: „Zakup gruntów pod drogi gminne” o kwotę 40.000,00 zł,
 • pn.: „Odszkodowania za grunty” o kwotę 70.000,00 zł,
 • pn.: „Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szymanowie” o kwotę 8.495,00 zł.

Dokonano także zmian na wniosek dyrektorów szkół oraz zmian w funduszach sołeckich: Budki Piaseckie, Izbiska, Lisice, Ludwików, Maurycew, Mikołajew, Nowa Piasecznica, Nowe Paski, Paprotnia, Seroki wieś, Teresin, Teresin Gaj, Witoldów.

Sesję zamknęło przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Teresin w pierwszym półroczu 2020 roku”  oraz przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Teresin w roku szkolnym 2019/2020”.

Foto: archiwum

.