Z prac Rady Gminy Teresin

0
34

28 stycznia 2021 r. w sali widowiskowo-kinowej „Dworca TO.Kultura” odbyła się pierwsza  w tym roku sesja Rady Gminy Teresin. Radni spotkali się, by podjąć decyzje dotyczące m.in. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Teresin czy zmian w budżecie na 2021 rok.

Do najważniejszych, rozpatrywanych podczas XXXIV sesji Rady Gminy Teresin projektów, należało podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2021.

– Zmiany w dochodach i wydatkach nie są znaczące. W związku z tym, że Sejm uchwalił tzw. ustawę covidową, która ma wesprzeć małych i średnich przedsiębiorców, o 6 tys. zł jesteśmy zmuszeni zmniejszyć dochody i wydatki z tytułu pobierania opłaty targowej. Wszyscy sprzedawcy, którzy korzystają z targowiska gminnego będą zwolnieni z opłaty targowej – poinformowała skarbnik gminy Agnieszka Rosa. Dodała jednocześnie, że o 75 zł zostaną powiększone wydatki i dochody w związku z otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji do dodatku energetycznego. Wyjaśniła także zmianę w uchwale budżetowej wynikającą z niezamieszczenia w niej załącznika o dochodach i wydatkach na 2021 r. w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień.

Rada rozpatrzyła też uchwałę dotyczącą nabycia lokalu mieszkalnego i lokalu niemieszkalnego wraz z przynależną działką położoną w obrębie SHRO Strugi gminy Teresin z przeznaczeniem na powiększenie zasobów mieszkaniowych. Koszty związane z nabyciem gruntów pokryte zostaną z budżetu Gminy Teresin.

Kolejną propozycją, którą zajęła się Rada, była uchwała w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Teresin. Jak poinformowała Joanna Szymańska – kierownik referatu mienia i środowiska – po wielu staraniach gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 45 tys. zł z budżetu wojewody mazowieckiego na remont kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Pawłowicach. Przypomnijmy, że pochowanych jest tam ok. 220 żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej. Zasady realizacji powierzonego zadania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy wojewodą mazowieckim a Gminą Teresin, w ramach otrzymanych na ten cel środków finansowych.

Radni zdecydowali też o określeniu górnych stawek opłat ponoszonych za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Granicach. Górną stawkę opłaty ponoszonej przez firmy zewnętrzne za dostarczenie do stacji zlewnej ścieków ze zbiorników bezodpływowych z posesji z terenu gminy Teresin wozami asenizacyjnymi ustalono w wysokości 12,00 zł netto za 1 m3 plus obowiązujący podatek VAT, natomiast górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Teresin za usługi związane z odbiorem przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie ścieków bytowych beczkami asenizacyjnymi do stacji zlewnej w wysokości 120,00 zł brutto za 1 beczkę o pojemności 4 m3. Jak podkreślił dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie Marek Misiak, kwoty te musiały zostać urealnione, ponieważ nie były korygowane od lat. Zaznaczył jednocześnie, że nie są to wysokie podwyżki.

Radni uchylili uchwałę z 30 grudnia 2020 r. dotyczącą zmian w Programie „Teresińska Karta Seniora”. Jak wyjaśniła podczas obrad skarbnik gminy Agnieszka Rosa, w programie zapisana została 10-złotową zniżka od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny najstarszym mieszkańcom gminy. – W związku z tym, że użyta została niewłaściwa podstawa prawna (ustawa o pomocy społecznej), Wojewoda Mazowiecki zwrócił się z prośbą o jej uchylenie. Ustawa ta zostanie unieważniona, a dopłata dla seniorów pozostanie w dotychczasowej formie tj. 50% na podstawie uchwały z 2013 r.

Ważnym tematem był również projekt dotyczący zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok, który przedstawiła przewodnicząca tej komisji Danuta Olejnik. W planie tym znalazły się: kontrola realizacji inwestycji gminnej pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szymanowie” (marzec/kwiecień 2021 r.), ocena wykonania budżetu gminy za 2020 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Teresin (maj 2021 r.), ocena realizacji budżetu gminy Teresin za I półrocze 2021 r. (wrzesień 2021 r.) oraz kontrola przychodów i wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej w Paprotni za 2020 rok (październik/listopad 2021 r.).

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

.