Z prac Rady Gminy Teresin

0
38

Podczas XXXV sesji, 3 marca, radni podejmowali kolejne ważne dla samorządu gminnego decyzje. Łącznie rozpatrzyli 18 projektów uchwał. Wśród nich znalazły się m.in. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, stanowisko dotyczące zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz uchwalenie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin.

Planowanie przestrzenne

Do najważniejszych rozpatrywanych projektów należał ten w sprawie uchwalenia nowego studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy. To jeden z ważniejszych dokumentów naszego samorządu, który określa, w jakim kierunku gmina będzie zmierzać. Dokument ten wskazuje miejsca i znakomite położenie komunikacyjne gminy. Dlatego też uwzględnia kontekst transportu kolejowego, drogowego czy lotniczego w związku z pracami koncepcyjnymi nad budową CPK. Znajdziemy w nim też zapisy dotyczące poprawy bezpieczeństwa i rozwoju komunikacji rowerowej, ochrony środowiska i zasobów przyrody, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej. Gmina Teresin chce być otwarta na nowych mieszkańców. Plan ten ma zapewnić dostęp do komunikacji, infrastruktury, zabezpieczyć miejsce zamieszkania, możliwość podjęcia pracy na terenach aktywności gospodarczej. Jest też gotowy na zmiany, jakie z czasem mogą się pojawić. Celem zmiany studium było przede wszystkim powiększenie terenu istniejącego cmentarza w obrębie SHRO Pawłowice o działkę ewidencyjna nr 20/3 oraz wyznaczenie na działce ewidencyjnej nr 191/1 położonej w obrębie Pawłowice strefy komunikacji – parkingu w sąsiedztwie istniejących usług sakralnych.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dotyczy działek o łącznej powierzchni 1,9301 ha położonych w Paprotni pomiędzy ul. Ogrodową i ul. Skośną. Realizacja ustaleń planu miejscowego zapewni możliwość racjonalnego zagospodarowania części terenów jeszcze niezagospodarowanych oraz kontynuację dotychczasowego zagospodarowania.

Gospodarowanie nieruchomościami

Rada rozpatrzyła też osiem uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami. Cztery z nich dotyczyły nadania nazw ulic: ul. Pogodnej w Paprotni, ul. Diamentowej i ul. Szmaragdowej w Granicach oraz ul. Zgody w Nowej Piasecznicy.  Nadanie nazw ulicom ma na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę położonych w jej sąsiedztwie oraz służy bezpieczeństwu publicznemu. Kolejnymi trzema uchwałami były te w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zielonka oraz w Paprotni. Uchwały są odpowiedzią na propozycję przekazania odpłatnie lub bezpłatnie na rzecz Gminy Teresin nieruchomości z przeznaczeniem na drogi. Radni wyrazili także zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Piasecznica. Przedmiotowe nieruchomości zostały przeznaczone do zbycia z zasobu gminnego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Pomoc przedsiębiorcom

Radni jednogłośnie przyjęli projekt zwolnienia przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Teresin z opłaty należnej w 2021roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Przyjęta uchwała związana jest z wejściem w życie 26 stycznia nowelizacji ustawy „O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. To ważna forma wsparcia dla przedsiębiorców, która ma im pomóc w przetrwaniu podczas epidemii koronawirusa.

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

Teresińscy radni przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2021 roku. Zapisano w nim 150 tys. złotych. na realizację szeregu zadań, m.in.: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, umożliwienie dofinansowania wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz znakowania psów w gminie przy pełnym poszanowaniu praw ich właścicieli lub innych osób, pod opieką których pozostają zwierzęta. Istotnym elementem programu są działania edukacyjne, mające na celu propagowanie haseł o humanitarnym traktowaniu zwierząt, przedstawienie sposobów właściwej opieki nad zwierzętami, promowanie prawidłowej postawy i zachowania w stosunku do zwierząt, a także zapoznanie z prawami i obowiązkami wynikającymi z faktu posiadania zwierzęcia. Uchwała, co ważne, przewiduje także 50% dopłatę do znakowania psów i kotów.

Transport zbiorowy

Radni wyrazili zgodę na zawarcie przez wójta gminy Teresin umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na linii Stare Kozłowice I – Wiskitki – Szymanów – Teresin.

Ekwiwalent dla strażaków ochotników

Rada Gminy ustaliła ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Teresin za udział w działaniu ratowniczym w wysokości 20 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, natomiast za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę w wysokości 10 zł za każdą godzinę udziału w takim szkoleniu.

Długoterminowa pożyczka

Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie w 2021 roku długoterminowej pożyczki w wysokości 4.200.000 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin”.  Pożyczka ta zostanie spłacona z wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2022 – 2031. Zabezpieczeniem jej spłaty będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Teresin.

Zasady przyznawania i wysokość diet radnych

Teresińscy radni przyjęli także uchwałę w sprawie przyznawania i wysokości diet. Ile pieniędzy otrzymają radni? Przewodniczący RG – 40% kwoty bazowej, wiceprzewodniczący RG – 35% kwoty bazowej, przewodniczący komisji – 20% kwoty bazowej, zastępca przewodniczącego komisji – 15% kwoty bazowej, radny za udział w sesji – 10% kwoty bazowej, radny za udział w komisji – 5% kwoty bazowej. Łączna kwota diety radnego za udział w sesjach nie może przekroczyć 20%, a za udział w posiedzeniach komisji 10% tej kwoty. W przypadku nieobecności radnego na sesji Rady Gminy lub na posiedzeniu komisji, której jest członkiem, dieta ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby nieobecności na sesjach i posiedzeniach komisji w danym miesiącu.

Zmiany w uchwale budżetowej i w WPF

Dochody (zwiększenia):

 • dotacja w kwocie 15.401,00 zł z Urzędu Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021),
 • dotacja w kwocie 501.611,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

Dochody (zmniejszenia):

 • subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 146.928,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.2.2021 z informacją o rocznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Teresin na 2021 r.

Dokonano także zmian w dochodach w dziale 852 i 855 w dotacjach z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisma nr WF-I.3112.24.10.2021 z informacją o zatwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021.

W Wydatkach wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

 • pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dz. nr ew. 138/40, 252, 275 obręb Teresin Gaj” – 37.500 zł,
 • pn.: „Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ew.138/26 obręb Teresin Gaj” na kwotę – 125.000,00 zł.,
 • pn.: „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 252 obręb Teresin Gaj” na kwotę 22.000,00 zł.,

– pn.: „Wymiana przepustu w cieku wodnym dz. nr ew. 138/40 obręb Teresin Gaj” na kwotę – 80.000,00 zł /teren gminny/,

 • pn.: „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin” na kwotę – 4.200.000,00 zł.

Są to zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2022.

Wydatki bieżące:

W plan wydatków bieżących wprowadzono:

 • 15.401 zł na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021),
 • 25.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Sprzęt medyczny zostanie przekazany na podstawie umowy użyczenia na czas nieoznaczony,
 • 124,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dokonano również zmian w wydatkach na podstawie wniosków dyrektorów szkół, GOPS i GOSiR, statutowych (zakup usług pozostałych) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

 • „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin” na łączną kwotę 5.700.000 zł z podziałem:

– limit wydatków w roku 2021 w kwocie 4.200.000,00 zł, (środki z pożyczki z WFOŚiGW),

– limit wydatków w roku 2022 w kwocie 1.500.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

.