Z prac Rady Gminy Teresin

0
21

Podczas XIV sesji Rady Gminy, która odbyła się 4 października, radni zajęli się przede wszystkim zmianami w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031 oraz w uchwale budżetowej na rok 2019.

Jak poinformowała skarbnik Agnieszka Rosa do działu dochodów wprowadzono 858.935 zł. Są to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. W marcu Gmina Teresin złożyła wniosek do wojewody mazowieckiego o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi 380814W w miejscowości Kawęczyn” z Funduszu Dróg Samorządowych. 30 sierpnia Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania. Wśród  zadań objętych wsparciem finansowym znalazło się i nasze zadanie. Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 1.227.051,03 zł. Gmina Teresin otrzymała wsparcie w wysokości 70 % kosztów, tj. kwotę 858.935 zł. Zadanie musi być zrealizowane w przeciągu 12 miesięcy.

Warto wspomnieć też o samym Funduszu Dróg Samorządowych. Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych  powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Źródłem finansowania Funduszu Dróg Samorządowych są wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa. W 2019 roku po raz pierwszy będą realizowane zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Środki te przekazywane będą na: dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych, dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

W dziale wydatki wprowadzono wspomniane już środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 858 935 zł. Dokonano też zmian na wniosek sołectwa Paprotnia i Pawłowice.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi 380814W w miejscowości Kawęczyn”. Zadanie to będzie realizowane w latach 2019-2020. Środki wojewody mazowieckiego zostały zaplanowane na rok 2019, zaś wkład własny Gminy Teresin w kwocie 368.116,03 zł na rok 2020.