Z prac Rady Gminy Teresin

0
36

Podczas XV sesji Rady Gminy Teresin, która odbyła się 29 października podjęto aż jedenaście uchwał. Zebrani zapoznali się też z informacjami o przebiegu wykonania budżetu gminy Teresin za pierwsze półrocze tego roku oraz o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2018/2019.

Zanim jednak rozpoczęły się obrady zasadnicze, wójt Marek Olechowski oraz przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard odebrali wyróżnienie „Gmina Teresin przyjazna transportowi drogowemu” przyznane przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Teresin jest jedną z tych nielicznych gmin, która ma najniższe stawki podatku od środków transportowych. Od wielu lat sprzyja przewoźnikom drogowym, między innymi poprzez naliczanie najniższych możliwych stawek podatku od środków transportu. Efekty są widoczne gołym okiem. Dzięki stworzeniu korzystnych dla biznesu warunków gmina przyciąga firmy logistyczne i magazynowe, wzrosły też wpływy do budżetu. Samorząd Teresina uznał, że niczym nieograniczone podnoszenie podatków nie jest sposobem na wzrost dochodów budżetowych i korzysta z pozytywnych efektów takiego myślenia – mówił podczas wręczenia wyróżnienia Jan Buczek, prezes ZMPD.

Dokonano również prezentacji nowego pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielicach. Jest nim Monika Wichnowska, która w każdy wtorek i czwartek pełnić będzie dyżury doradcze dla rolników naszej gminy w budynku przy ul. Szymanowskiej 19 (GS Samopomoc Chłopska). Doradczyni z WODR przypomniała jednocześnie, że wydłużono termin składania wniosków dla producentów rolnych, w których gospodarstwach doszło do szkód w uprawach spowodowanych suszą lub innymi zjawiskami atmosferycznymi do 15 XI.

Jako pierwszą radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2020-2023. W wyniku tajnego głosowania funkcję tę postanowiono powierzyć Andrzejowi Władysławowi Grasce. Nadano też nieruchomości stanowiącej drogę gminną w Paprotni nazwę ulica Północna, a nieruchomości w Granicach, o tym samym przeznaczeniu, nazwę ulica Modrzewiowa. Ponadto Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Teresin na rzecz mienia komunalnego nieruchomości  o powierzchni 1660 mpołożonej w Paprotni, stanowiącej drogę. Podczas obrad podjęto także uchwałę w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności w ramach odszkodowania na rzecz osoby fizycznej nieruchomości położonej w Paprotni o powierzchni 0,1196 ha. Radni zaaprobowali także nabycie przez Gminę Teresin na rzecz mienia komunalnego lokalu mieszkalnego o powierzchni 34,84 mw budynku wielomieszkaniowym w Szymanowie oraz w tej samej miejscowości lokalu w budynku niemieszkalnym o powierzchni 16 mwraz z udziałem 1/18 części we współwłasności nieruchomości gruntowej. Lokale, o których mowa, przeznaczone są na powiększenie zasobów mieszkaniowych. Kolejna podjęta uchwała dotyczy ustalenia „Regulaminu korzystania przez podróżnych PKP z budynku Dworca TO.Kultura” w Teresinie. Regulamin dostępny jest na stronie bip.teresin.pl.

Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na rok 2019. W dochodach wprowadzono dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 373 zł z przeznaczeniem na udostępnienie danych z rejestru PESEL, dotację z Ministerstwa Finansów w kwocie 254.285 zł z przeznaczeniem na subwencję ogólną z budżetu państwa. Zwiększono o kwotę 17.681,34 zł wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  i wprowadzono też plan do kwot, które wpłynęły w punkcie dochody, a do października takowego nie miały. W pozycji wydatki wprowadzono dotacje otrzymane z MUW, a także dotacje otrzymane z  MF z przeznaczeniem wskazanym przez dyrektorów szkół. Dodatkowo wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa przepustu w ulicy Warszawskiej” na kwotę 127.350 zł oraz zakup mieszkania na potrzeby komunalne w SHRO Szymanów w kwocie 25.000 zł. Zwiększono także plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  o kwotę 17.681,34 zł. Są to dodatkowe środki, które wpłynęły do dochodów za koncesje na sprzedaż alkoholu. Zmniejszono kwotę na zadanie inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Paprotnia o 45.000 zł (odliczony został tu z faktur w 100 % VAT) oraz  kwotę na zadanie inwestycyjne – wyłożenie kostką placu przed strażnicą OSP Szymanów o kwotę 16.859,52 zł . Środki te przesunięto na zadania bieżące OSP. Zmniejszeniu uległa również dotacja celowa dla GZGK na zakup wodomierzy o kwotę 100.000 zł (rezygnacja z zadania) oraz o 24.945 zł dotacja celowa na modernizację kotłowni w budynku GZGK. Dokonano też zmian na wniosek dyrektora GOPS, GOSiR, Gminnego Komendanta OSP, na wniosek koordynatora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

W kolejnym punkcie obrad obniżono średnią cenę zakupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010 z kwoty 58,46 zł za 1dt do kwoty 50,00 zł za 1dt. Następnie radni określili wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2020, co przedstawia poniższa tabela:


Stawka
Podatku

2019

Kwota podatku za 2019 rok Stawka podatku

2020

 

Kwota podatku za 2020 Różnica podatku 2020 r. – 2019 r.
Grunty: zł/m2 zł/m2
– związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,88 1 009 979,45

 

0,94

 

 

 

1 078 841,68 68 862,23
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi 4,54

 

4,80
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej  działalności pożytku publicznego 0,33 880 203,42 0,49 1 306 968,72 426 765 ,30
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 2,98 3,15
Budynki:
-mieszkalne 0,73 291 542,55 0,80 319 498,68 27 956,13
– związane                                z prowadzeniem działalności gospodarczej 23,05 8 392 272,43 23,85 8 683 544,35 291 271,92
– zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu mat. siewnym 10,59 11,18
– związanych                            z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,61 2 628,21 4,85 2 765,03 136,82
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działaln. pożytku publicznego 5,10 322 805,68 7,00 443 066,61 120 260,93
– od budowli 2% 3 401 253,34 2% 3401253,34
Ogółem: 14 300 685,08 15 235 938,41 935 253,33

.

              Skarbnik Agnieszka Rosa przedstawiła zebranym informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za pierwsze półrocze 2019 r. Budżet gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 64 695 087,27 zł oraz wydatków w wysokości 65 624 095,27 zł. W okresie pierwszych sześciu miesięcy br. dochody wykonano w wysokości 30 449 313,72 zł, co stanowi 47,07% planu. Jeśli chodzi o wydatki w tym samym okresie, wykonano je w wysokości 28 199 588,86 zł, co stanowi 42,97% zakładanego planu całorocznego. Pierwsze półrocze 2019 r. zamyka się zatem nadwyżką budżetową w wysokości 2 249 724,86 zł.

            Następnie pełnomocnik wójta ds. oświaty Bogusław Bęzel  poinformował radnych o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2018/2019.

            Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard, a następnie wójt gminy Marek Olechowski przedstawili sprawozdania ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji”.

.