Z PRAC RADY GMINY TERESIN

0
29

Podczas XII posiedzenia Rady Gminy Teresin, które odbyło się 29 sierpnia 2019 r. w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” radni zajęli się zmianami w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031 oraz zmianami w uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2019.

Jak poinformowała skarbnik Gminy Agnieszka Rosa, w dochodach wprowadzono dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

– dotację w kwocie 3.072,00 zł. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

– dotację w kwocie 30.629,59 zł na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku,

– dotację w kwocie 93.732,78 zł z na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku,

– dotację w kwocie 27.482,00 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w kwocie 16.228,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

W pozycji wydatki wprowadzono wszystkie dotacje otrzymane z MUW, dotację KBW w Płocku, a także środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380809W w miejscowości Stare Paski” na kwotę 90.000 zł. Inwestycja ta realizowana będzie w latach 2019-2020. Na rok 2020 zaplanowana jest kwota 260.000 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 350.000 zł. O kwotę 21.000,00 zł zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Paprotni”. Są to środki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie tego zadania.

Dokonano też zmian na wniosek Dyrektora GOPS, GOSiR, Gminnego Komendanta OSP oraz na wniosek koordynatora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

             Tomasz Daczko

.