Zapowiedź LXV sesji Rady Gminy Kampinos

0
69

Informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) odbędzie się LXV sesja Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad LXV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz LXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30 lipca 2018 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

– Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

– Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do cen 1 mdostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kampinos.

– Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kampinos.

– Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kampinos miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

– Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego.

– Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

7. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.