Zapraszamy na VI sesję Rady Gminy w Nowej Suchej

0
29

Nowa Sucha,  14 marca 2019 r.

Pan/Pani

                Mieszkańcy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  zapraszam na VI sesję Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad VI sesji.
 3. Złożenie ślubowania przez sołtysów.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z V sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Nowa Sucha.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Sucha.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Nowa Sucha z przeznaczeniem na cel publiczny.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Sucha.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku;
 18. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zakończenie obrad sesji.

przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) – ,,Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracy organów gminy”.