Zaproszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Iłów za 2018 rok

0
33

Na sesji Rady Gminy Iłów, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. godz. 9.00 w auli Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego w Iłowie, wójt gminy Iłów przedstawi raport o stanie gminy.

Raport jest nową instytucją prawną, wprowadzoną na mocy przepisów prawa (art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym), po raz pierwszy w roku 2019, a jest podsumowaniem działalności organu wykonawczego gminy Iłów w roku 2018.

Raport będzie rozpatrywany podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu gminy.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata, w której oprócz radnych będą mogli zabrać głos mieszkańcy gminy Iłów. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy Iłów przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania wójtowi gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do przewodniczącego Rady Gminy Iłów pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia, wskazanie, że chce ona wziąć udział w debacie, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy, czyli do dnia 26 czerwca 2019 r.  Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności składania zgłoszeń.

Zgłoszenia mieszkańców gminy Iłów do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do 26 czerwca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Iłów, ul. Płocka 2, pok. nr 15 w godzinach  w godzinach urzędowania, tj. pn., wt., czw. pt. godz. 7.30-15.30 oraz śr. w godz. 9.00-17.00.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Gminy Iłów, przy ul. Płockiej 2, w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) lub sekretariacie urzędu (pok. nr 15) oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

przewodniczący Rady Gminy Iłów

Sławomir Tomaszewski

Raport o stanie Gminy Iłów za 2018 rok

Zgłoszenie do udziału w debacie