ZAPROSZENIE NA OBRADY IX SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

0
16

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na obrady IX Sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

 

papier firmowy gora rada male

Nowa Sucha  22.06.2015 r.

 

Pan/Pani

MIESZKAŃCY

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)  zapraszam na  obrady IX Sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z VII  sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok;
 5. Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014.
 6. Sprawozdanie z działalności i wykorzystania przyznanych środków z budżetu gminy w 2014 roku dla OSP.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  za 2014 rok.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2014 rok.
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014 z tytułu wykonania budżetu.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym  wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 12. a)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok;
 13. b)   udzielenia Wójtowi Gminy  Nowa Sucha absolutorium z tytułu  wykonania budżetu za 2014 rok;
 14. c)   powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławnika sądowego;
 15. d)   przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017;
 16. e)   intencji przygotowania, aplikowania o środki zewnętrzne i realizacji przez Gminę Miasto Sochaczew projektu „Mazowiecka Dolina Bzury” oraz intencji Gminy Miasto Sochaczew do Partnerstwa dla wspólnego przygotowania, aplikowania i realizacji projektu;
 17. Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. 14. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski

 

 

 

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013  poz. 594  z późn. zm.) – ,, Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu branie udziału w pracy organów gminy”.