ZAPROSZENIE NA OBRADY V SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

0
19

Nowa Sucha, dnia  21 stycznia 2015 r.

1

Pan/Pani

Mieszkańcy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na V sesję Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2015 r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Urzędu Gminy Nowa Sucha.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z III i IV sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 5. a)        zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2015-2020;
 6. b)        zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;
 7. c)        udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego;
 8. d)       udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu;
 9. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady.
 10. Informacja Wójta Gminy z okresu miedzy sesjami.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Mariusz Mikulski

 

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art. 25 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) – ,, Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracy organów gminy.”