Zaproszenie na obrady VI sesji Rady Gminy w Nowej Suchej

0
86

papier firmowy gora rada male

Pan/Pani

Mieszkańcy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)  zapraszam na VI sesję Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 12 marca  2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Urzędu Gminy Nowa Sucha.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji.

4. Złożenie ślubowania przez sołtysów.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr 156/XX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dn. 05.07.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. nr: 87, 88/1, 88/2, 89,150,139, 137/2, 137/1, 137/5,137/4, 135/2, 135/1,82, 83, 84, 85, 86 oraz częściowo działki o nr ewid. 81, 80 z obrębu Nowy Kozłów Pierwszy, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha;

b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych numer: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89,135/1,135/2, 137/1, 137/2 137/4 137/5 139, 150 oraz częściowo działki o numerze ewidencyjnym 81 z obrębu Nowy Kozłów Pierwszy, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha;

c) przeznaczenia do sprzedaży działki zabudowanej położonej w miejscowości Mizerka nr ew. 188/1, stanowiącej własność gminy Nowa Sucha;

d) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

e) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2015 roku;

f) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;

6. Informacja Wójta z okresu między sesjami.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy      Mariusz Mikulski

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) – ,, Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracy organów gminy”.