Zaproszenie na obrady VII sesji Rady Gminy w Nowej Suchej

0
30

Nowa Sucha 17 kwietnia 2019 r.

Pan/Pani

                MIESZKAŃCY

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  zapraszam na VII sesję Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do reprezentowania  Rady Gminy w Nowej Suchej w pracach Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Nowa Sucha z przeznaczeniem na cel publiczny.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
 12. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie obrad sesji.

przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) – ,,Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracy organów gminy”.