Zaproszenie na obrady X sesji Rady Gminy w Nowej Suchej

0
31

Pan/Pani                                                                Nowa Sucha     19  lipca  2019 r.

MIESZKAŃCY

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  zapraszam na  obrady X sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z IX
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie diety dla przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej.
  6. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie obrad sesji.

przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019  poz. 506) – ,, Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu branie udziału w pracy organów gminy”.