Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów 27.06.2018 r.

0
39

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XLIII sesję Rady Gminy, która odbędzie się 27.06.2018 r., tj. środa o godz.10.00  w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 4. Sprawozdanie wójta z wykonania budżetu za 2017 r.
 5. Odczytanie opinii RIO dotyczącej sprawozdania wójta gminy z wykonania budżetu.
 6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  absolutorium wójtowi gminy za 2017 r.
 7. Odczytanie opinii RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie podziału Powiatu Sochaczewskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektów Planów zadań ochronnych dla Rezerwatu Wyspy Zakrzewskie.
 12. Sprawy różne.
 13. Interpelacje radnych zapytania sołtysów.
 14. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.
 15. Zakończenie obrad.