Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów 27.06.2019 r.

0
33

Na podstawie § 10 Statutu Gminy zapraszam na XIII sesję Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 27.06.2019 r., tj. czwartek o godz. 9:00 w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
  4. Informacja przewodniczącego Rady Gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
  5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018 rok.
  6. Debata nad raportem o stanie gminy za 2018 rok.
  7. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

 – Sprawozdanie wójta z wykonania budżetu za 2018 rok.

   – Odczytanie opinii RIO dotyczącej sprawozdania wójta gminy z wykonania budżetu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania         budżetu za 2018 rok.                                                                                                10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy w Iłowie z            dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego           w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.                        11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/2018 w sprawie warunków              przyznawania i zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielania wsparcia w postaci                posiłku, dowozu posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,                świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych                  wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w          szkole i w domu” na lata 2019-2023.                                                                       12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników         sądowych.                                                                                                           13. Interpelacje radnych, zapytania sołtysów.                                                               14. Sprawy różne.                                                                                                     15. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy.                                                               16. Zakończenie obrad.