Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów 9 października 2018 r.

0
30

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XLVI sesję Rady Gminy, która odbędzie się 9.10.2018 r., tj. wtorek o godzinie 10:00 w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek obrad:

Wystąpienie młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Giżycach z okazji obchodów 100–lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Iłów na 2018 r.
 5. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłów za I półrocze 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Iłów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Iłowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Iłów.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w gminie Iłów wraz z wynikami nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
 11. Podsumowanie oraz podziękowanie za pracę radnych oraz sołtysów w kadencji 2014-2018.
 12. Sprawy różne.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 15. Zakończenie obrad.

 

przewodniczący Rady Gminy

 Ryszard Zientara