Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów w dn. 17.09.2019 r.

0
38

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XV posiedzenie Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 17.09.2019 r., tj. wtorek o godz. 9:00 w sali GOK Iłów.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.
 4. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 5. Informacja przewodniczącego Rady Gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 6. Interpelacje radnych, zapytania sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatku i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetowy gminy instrumentem płatniczym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Iłów na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 26/V/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 24.01.2019 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 12. Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały nr 59/XI/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 30.05.2019 r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009 ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr 156/XXXIII/2017Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 września 2017 roku, Uchwałą nr 186/XL/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

przewodniczący Rady Gminy

     Sławomir Tomaszewski