Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy w Iłowie

0
26

Na podstawie § 10 Statutu Gminy zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy, która odbędzie się 17 grudnia 2020 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali OSP Iłów.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy 24.09.2020 r. i 30.11.2020 r.
 4. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia.
 5. Informacja przewodniczącego Rady z działalności od ostatniego posiedzenia.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iłów i zmiany Uchwały 10/II/2018 z 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iłów.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie skierowania do mediacji sprawy ze skargi Jana Kraśniewskiego na Uchwałę Rady Gminy Iłów z dnia 27.08.2020 Nr 134/XXVIII/2020 w przedmiocie nieudzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Iłów na rok 2020 r.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iłów na rok 2021.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

   przewodniczący Rady Gminy Iłów

   Sławomir Tomaszewski

 

Jednocześnie stosując się do rozporządzeń organów państwowych w zakresie wprowadzania na obszarze całego kraju obostrzeń związanych z zagrożeniem koronawirusem, zwracam się do mieszkańców o powstrzymanie się od uczestnictwa w sesji. Nagranie dostępne będzie na stronie internetowej www.ilow.pl w zakładce System Rada.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.