Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Gminy Iłów

0
20

Na podstawie § 10 Statutu Gminy zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Iłów, która odbędzie się 4.03.2021 r., tj. czwartek  o godz. 11.00 w Środowiskowej Hali Sportowej w Iłowie .

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 4.02.2021 r.
 4. Informacja dotycząca sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu gminy Iłów.
 5. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniej sesji.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Gminy z działalności od ostatniej sesji.
 7. Interpelacje radnych, zapytania sołtysów.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez JST za rok 2020.
 9. Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Iłów.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.
 11. Złożenie sprawozdania z działalności GOK za 2020 r. i przedstawienie planu pracy na 2021 r.
 12. Złożenie sprawozdania z działalności Hali Sportowej i Orlika za 2020 r. i przedstawienie planu działania na 2021 r.
 13. Sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020  r. oraz efektywności zwalczania i zapobiegania przestępstw i wykroczeń na terenie gminy Iłów.
 14. Sprawozdanie z działalności Komendanta Gminnego OSP w gminie Iłów za rok 2020.
 15. Informacja dotycząca zagrożenia powodziowego.
 16. Przyjęcie Planów Pracy na 2021 rok i sprawozdań za 2020 rok Komisji Stałych Rady Gminy.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Iłów w 2021 r.
 19. Sprawy różne
 20. Zakończenie obrad.

przewodniczący Rady Gminy

       Sławomir Tomaszewski

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju, posiedzenie  odbędzie się  z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wg poniższych zasad:

– tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem mogą osobiście uczestniczyć w posiedzeniu;

– otrzymanie zaproszenia, nie zwalnia z odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym;

–  w dniu posiedzenia należy sprawdzić temperaturę ciała i upewnić się, że jest ona właściwa (temperatura będzie mierzona bezpośrednio przed wejściem na salę posiedzenia);

–  należy mieć maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa (w razie potrzeby środki ochrony osobistej  będą zapewnione przez organizatora);

– należy przestrzegać właściwego dystansu od osób biorących udział w spotkaniu;

– przed wejściem do sali  należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.