Zaproszenie na obrady XLV sesji Rady Gminy w Nowej Suchej

0
37

Rada Gminy w Nowej Suchej                                                       Nowa Sucha 22.10.2014 r.

Pan/Pani
Mieszkańcy

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XLV Sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 30 października 2014 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.
Proponowany porządek obrad :
1. Rozpoczęcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych, kierowników jednostek i dyrektorów szkół;
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Nowa Sucha w roku szkolnym 2013/2014;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 roku;

b) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2015 r.;

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2015 r.;

d) określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015;

e) ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej;

f) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

g) nabycia działek o nr ewid.82/7 i 82/14 położonych we wsi Zakrzew;

h) uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha;

i)  zmiany uchwały Nr 306/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 169/1, 170/1, 172/1, 173/1 174/1 oraz częściowo działek o nr ewid. 169/2 i 171 z obrębu Stary Dębsk, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha;

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;

l) zmiany uchwały Nr 301/XLI/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW inwestycji „Rozwiązywanie problemów z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w gminie Nowa Sucha – etap II”

m) wprowadzenia zmian do Statutu Gminy;

 

  1. Podjęcie uchwał w sprawie nadania statutu sołectwom:Antoniew, Borzymówka, Braki, Glinki, Kolonia Gradowska, Kornelin- Leonów, Kościelna Góra, Kozłów Biskupi, Kozłów Szlachecki, Kurdwanów, Marysin, Mizerka-Stary Żylin, Nowa Sucha, Nowy Białynin, Nowy Dębsk,  Nowy Kozłów Drugi- Szeligi, Nowy Kozłów Pierwszy, Okopy, Orłów, Rokotów, Roztropna, Stara Sucha, Stary Białynin, Stary Dębsk, Wikcinek, Zakrzew
  2. Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                        Mariusz Mikulski