ZAPROSZENIE NA OBRADY XXVII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

0
147

Nowa Sucha  12.06.2017 r.

Pan/Pani

Mieszkańcy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zapraszam na obrady XXVII sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 4. Sprawozdanie wójta gminy z wykonania budżetu za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok;
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
 6. Sprawozdanie z działalności i wykorzystania przyznanych środków z budżetu Gminy w 2016 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2016 rok.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez wójta gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok.
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy za rok 2016 z tytułu wykonania budżetu.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;

b. udzielenia wójtowi gminy Nowa Sucha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;

c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;

d. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;

e. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego;

12. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski