Zaproszenie na obrady XXVIII sesji Rady Gminy w Nowej Suchej

0
107

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zapraszam na obrady XXVIII sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:a) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;

a. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;

b. dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nowa Sucha za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny;

c. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony;

d. wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Nowa Sucha;

e. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 323/10, 323/15,323/16,323/22 położonych w obrębie geodezyjnym Kozłów Biskupi;

f. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu gminnego działki nr 34/2 położonej w obrębie geodezyjny Nowa Sucha.

5. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) – ,,Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracy organów gminy”.