Zaproszenie na obrady XXX sesji Rady Gminy w Nowej Suchej

0
85

Pan/Pani

MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zapraszam na obrady XXX sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
 4. Informacja przewodniczącego Rady Gminy i wójta gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych, kierowników jednostek i dyrektorów szkół;
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Nowa Sucha w roku szkolnym  2016/2017.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018;
 2. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego na rok 2018;
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2018;
 4. określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018;
 5. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
 6. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 7. ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej;
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;
 9. zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok;
 10. uchylenia Uchwały Nr XXIV/168/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie;
 11. zmiany Uchwały Nr XXIV/169/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie;
 12. zmiany Uchwały Nr XXIV/173/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie;
 13. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego w Kurdwanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie;
 14. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im Jakuba Kopacza w Nowej Suchej;
 15. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim;
 16. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim;
 17. zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr XXIII/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok;
 18. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy „Napowietrznej Linii Energetycznej WN 110 KV Sochaczew – Łowicz”.

 

7. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.

 1. Wolne wnioski i zapytania
 2. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017  poz. 1875) – ,,Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy”.