Zaproszenie na obrady XXXIII sesji Rady Gminy w Nowej Suchej

0
34

Pan/Pani                                                                     Nowa Sucha, 14 marca 2018 r.

MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku;
  2. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi;
  3. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Sucha;
  4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2023
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Nowa Sucha na okręgi wyborcze
  7. podziału gminy Nowa Sucha na obwody głosowania
  8. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 5. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie obrad sesji.

przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) – ,, Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracy organów gminy”.