Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów

0
56

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XXIX posiedzenie Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 26.04.2017 r., tj. środa o godz.10.00  w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 4. Sprawy różne.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Iłów na 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Iłów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Iłów oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 8. Informacja Kół Łowieckich z wykonania planu odstrzału zwierzyny na terenie gminy, realizacja szkód łowieckich i ich wielkości w roku 2016.
 9.  Złożenie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016 i przedstawienie planu działania na 2017 r.
 10. Złożenie sprawozdania z dzielności Hali Sportowej i Orlika za 2016 r. i przedstawienie planu działania na 2017 r.
 11. Złożenie sprawozdania z działalności GOPS za 2016 r. i przedstawienie planu pracy na 2017 r.
 12. Złożenie sprawozdania z działalności GOK za 2016 r. i przedstawienie planu pracy na  2017 r.
 13. Interpelacje radnych, zapytania sołtysów.
 14.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.
 15. Zakończenie obrad.