Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów

0
132

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XXXIII  posiedzenie Sesji Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 28.09.2017 r., tj. czwartek o godz.10.00  w Sali GOK Iłów.

 

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 4. Sprawy różne.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany WPF Gminy Iłów

b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Iłów na rok 2017

c) kredytu długoterminowego – 1 200 000 zł.

d) kredytu długoterminowego 1 413 803 BGK

6. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonywania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

 1. Odczytanie informacji RIO o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłów za I półrocze 2017 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 5. Interpelacje radnych zapytania sołtysów.
 6.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.
 7. Zakończenie obrad.