Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów

0
141

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy, która odbędzie się  24.11.2017 r., tj. w piątek  o godz. 10.00  w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 4. Sprawy różne.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Iłów na 2017 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2018 r,

b. ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia                    podatku rolnego na 2018 r,

  1. ustalenia wysokości opłat za pobraną wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu wiejskiego w Iłowie i Brzozówku oraz wprowadzone ścieki komunalne na oczyszczalnię ścieków w Iłowie,
  2. określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w roku 2018 obowiązujących na terenie gminy Iłów oraz zwolnień w tym podatku,
  3. przyjęcia programu współpracy Gminy Iłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018.
  4. zmiany uchwały o opłacie targowej,
  5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kapturach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Kapturach,
  6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie.
  7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach,
  8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym.
 1. Interpelacje radnych zapytania sołtysów.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.
 3. Zakończenie obrad.

     Przewodniczący Rady Gminy

              Ryszard Zientara

 

P