Zawód dla Ciebie – technik ekonomista w Iwaszkiewiczu

Każda instytucja i organizacja musi zatrudnić osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalania wysokości zarobków pracowników, podatków i składek ZUS, prowadzenia działań marketingowych,  czyli ekonomiści.

Technik ekonomista to prestiżowy, atrakcyjny zawód, który stwarza szerokie możliwości zatrudnienia we współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich)  oraz budżetowych.

Technik ekonomista, bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych występujących we współczesnych firmach, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy w którym jest zatrudniony. Pracodawcy oczekują od ekonomistów znajomości zagadnień związanych miedzy innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, , wykonywaniem prac biurowych, prowadzeniem działań marketingowych. Ekonomiści muszą posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz korzystać z użytkowych programów finansowych, kadrowo-płacowych, czy zarządzania magazynem.

Zawód technik ekonomista powinny wybrać osoby, które:

v  interesują się pracą biurową,

v  są komunikatywne i łatwo nawiązują kontakty,

v  wykazują się aktywnością i kreatywnością,

v  posiadają umiejętności organizatorskie.

W naszym 5 letnim technikum kształcącym przyszłych ekonomistów zdobędziesz wiedzę i  praktyczne umiejętności zawodowe, skonfrontujesz marzenia z rzeczywistością, mimo młodego wieku, staniesz się specjalistą w danej dziedzinie, zdobędziesz zawód liczący się na rynku pracy, a jeśli będziesz kontynuował dalszą naukę na studiach ekonomicznych będzie Ci dużo łatwiej.

Czego uczy się w szkole technik ekonomista w ramach przedmiotów teoretycznych i praktycznych?

v  zakładania biznesu, prowadzenia uproszczonej księgowości i prowadzenia spraw kadrowych,

v  rozliczania deklaracji skarbowych i ZUS,

v  prowadzenia biura.

v  sporządzania dokumentów księgowych , płacowych, sprawozdań z działalności firm, wykonywania analiz

v  obsługi programów wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej,

v  etyki biznesu,

v  języka obcego w biznesie.

v  odbywa 8-tygodniową praktykę zawodową podzieloną na dwie części organizowaną przez szkołę w klasie III i IV w renomowanych firmach i instytucjach na terenie Sochaczewa, Warszawy i okolic

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym – język obcy

 

Oprócz praktyk zawodowych uczeń zdobędzie dodatkowe doświadczenie zawodowe biorąc udział w innowacji pedagogicznej „MŁODZIEŻOWE MINI PRZEDSIĘBIORSTWO”., której celem jest przygotowanie młodzieży do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Uczniowie – wspólnicy mini przedsiębiorstwa  szukają pomysłu na produkt bądź usługę, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty bądź usługi oraz prowadzą niezbędną dokumentację swojej firmy.

Jakie kwalifikacje uzyskuje technik ekonomista?

 

v  EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. (Egzamin pod koniec II semestru klasy trzeciej).

v EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. (Egzamin pod koniec I semestru klasy piątej).

 

Po zdaniu egzaminu z obu kwalifikacji i ukończeniu szkoły uzyskasz tytuł zawodowy – technik ekonomista. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz zdaniu egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych otrzymasz świadectwo dojrzałości.

Egzamin zawodowy jest dla ucznia technikum obowiązkowy. Nie przystąpienie do egzaminu oznaczać będzie brak promocji do klasy programowo wyższej. Uczeń, który  w technikum uzyska kwalifikacje zawodowe będzie z kolei korzystał z preferencji na maturze – nie musi zdawać przedmiotu dodatkowego

Co dalej…?

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.  Absolwent może także kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na wydziałach ekonomicznych wszystkich uczelni w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do nauki w zawodzie technik ekonomista w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w roku szkolnym 2020/2021