Zostań rachmistrzem

0
26

1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Burmistrz ogłosił nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Chętni mogą się zgłaszać od 1 do 9 lutego. Szczegółowe informacje o tym, jak i gdzie składać aplikacje, znajdują się na stronie głównej portalu Sochaczew.pl, w zakładce „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021” (https://sochaczew.pl/home/www/9531?title=Narodowy-Spis-Ludnosci-i-Mieszkan-2021&filterId=5&tabId=76&pid=9531&sochaczew).

Kandydat na rachmistrza powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych.