ZWiK sprawdza legalność przyłączy

0
80

Podłączenie do miejskiego wodociągu lub sieci kanalizacji sanitarnej obwarowane jest odpowiednimi przepisami. Przede wszystkim jednak pierwszym krokiem powinna być wizyta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w celu pobrania warunków technicznych budowy przyłącza.

Próby podłączania się na własną rękę nie są dobrym pomysłem z wielu powodów. Między innymi dlatego, że przebieg sieci i miejsca, gdzie powinny zaczynać się indywidualne przyłącza, zapisane są na mapach geodezyjnych, będących w posiadaniu Zakładu.

W zasadzie nie trzeba nikomu tłumaczyć, że pobieranie wody z sieci lub odprowadzanie ścieków bez posiadania umowy ze ZWiK-Sochaczew jest na terenie miasta (tam, gdzie istnieje zbiorcza kanalizacja) nielegalne i stanowi przestępstwo. Mówi o tym art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858).

Przypominamy również, że absolutnie niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości bytowych do kanalizacji deszczowej. A takie przypadki niestety się zdarzają.  To z kolei precyzuje art. 9. 1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków mówi, że „zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. o. o. przeprowadza kontrole nieruchomości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Osoby reprezentujące Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. o. o. posiadają legitymacje służbowe upoważniające do przeprowadzania kontroli w zakresie rozliczania z odprowadzania nieczystości płynnych. Każda interwencja służb kończy się spisaniem protokołu, który opisuje zastany stan – czy właściciel nieruchomości spełnia swe obowiązki, czy też jest w konflikcie z prawnymi zapisami. Od początku 2016 roku skontrolowanych zostało już blisko 300 posesji, a to dopiero początek tych działań.  Dla porównania – w ubiegłym roku skontrolowano ponad 1500 posesji.

Dzięki posiadanej przez ZWiK kamerze do kontroli kanałów, wykryte zostały nielegalne włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w 15 posesjach. ZWiK-Sochaczew zaprasza mieszkańców miasta, by zgłaszali do siedziby Spółki nie tylko zamiar budowy przyłącza, ale także fakt rozpoczętej już jego budowy. Należy pamiętać również o tym, że konieczne jest dokonanie odbioru technicznego oraz podpisanie umowy na odprowadzenie ścieków. Taka sama procedura dotyczy przyłączy wodociągowych.

Każdy nielegalny pobór wody lub nielegalny zrzut ścieków rzutuje na całość działania systemu i negatywnie wpływa na gospodarkę wodną oraz ochronę środowiska. W związku z tym ZWiK-Sochaczew prosi o zgłaszanie informacji o nielegalnym poborze wody lub nielegalnym zrzucie ścieków telefonicznie pod numer 662-296-467 lub na adres e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl

Monika Gadzińska

rzecznik prasowy

ZWiK-Sochaczew Sp. z o. o.